Her beskrives “Procedurer vedr.byggeri i kolonihaver under Kolonihaveforbundet”, som beskrevet i den gældende Lokalplan 405.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 For delområde A gælder:

6.1.1 Bebyggelsen må maksimalt udgøre 70 m², på det enkelte havelod. Bebyggelsen omfatter hovedhus, udestue (lukket terrasse), redskabsskur, overdækket terrasse samt udhæng over 50 cm.

6.1.2 Bygninger skal placeres mindst 17,5 m fra afgrænsning mod kolonihavecirklens midte, og mindst 2,5 m fra loddets øvrige afgrænsninger. Mod vej og friarealer fastlægges en afstand mellem bygninger og skel på min.1 meter.

6.3.1 Udover ovenstående bebyggelse kan et fritliggende drivhus på maksimalt 10 m2 samt et legehus på maksimalt 4 m2 etableres på hvert havelod.

6.3.2 Drivhuse på over 2 m2 bygget på hovedhus skal indgå i den samlede tilladte maksimale bebyggelse og skal placeres mindst 2,5 m fra loddets afgrænsning.

6.3.3 Der må være max. en overdækket terrasse. Et fritliggende redskabsskur kan placeres nærmere loddets afgrænsning end 2,5 m eller nærmere end 1 m mod vej og friareal, såfremt bygningen placeres mindst 2,5 m fra andet byggeri, eller redskabsskuret udføres med konstruktionen inden for afstand-den af 2,5 m af loddets afgrænsning eller andet byggeri mindst som bygningsdel klasse EI60* og tagbelægning klasse BROOF(t2). Redskabsskuret må max.udgøre 10 m2.

Forklaring til EI 60* og BROF: De dokumenterede egenskaber en bygningsdel kan have i en brandsituation. Det vil sige, at de bygningsmaterialer, man anvender skal have de ønskede brandegenskaber. Se evt “eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri”.

Bestemmelsen skal fortolkes iflg. FAQ “Byggeri i kolonihaver” fra Brøndby Kommunes hjemmeside således:

Hvis bygningen placeres mindre end 2,5 m fra andet byggeri, eller redskabsskuret udføres med en konstruktion inden for afstanden af 2,5 m fra loddets begrænsning, skal konstruktionen udføres mindst som bygningsdel klasse El60* og tagbeklædning klasse BROOF (t2). Redskabsskuret må max. udgøre 10 m2.

6.3.4 Udestue / lukket terrasse skal være rektangulære eller kvadratiske.

6.3.5 Kolonihavehusenes højde fra terræn til tagrygning må være op til 4,30 m over terræn.

6.3.6 Facadehøjden på kolonihavehuse må være max. 3 meter over terræn.

6.3.7 Udhæng op til 50 cm.

Note: Brandsikring skal føres op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Der henvises i øvrigt til Brand-/Bygningsreglementet.

6.5.1 Den samlede højde på redskabsskure må max. være 2,8 meter over terræn.

6.5.2 Vindmøller må ikke opsættes.

6.5.3 Der må bygges i en etage uden kælder og hems. Der må ikke etableres rum med gulvplan under naturligt terræn. Der må ikke graves ned i terræn.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Bygninger skal opføres af træ eller anden let konstruktion; med facade af træ eller pladebeklædning.

7.2 Tagkonstruktioner skal udføres som sadeltag med en hældning mellem 25 – 45`. (Tagprofilen er symmetrisk med to ens og ubrudte tagflader uden kviste og vinduer, der fra rygningen har et ensartet fald til to sider).

7.3 Tagbeklædning må ikke udføres i tegl- og betontagsten eller tagstenslignende materialer. Tagbeklædningen må endvidere ikke udføres i metal

7.4 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes. Solceller og glaspartier er dog undtaget.

7.5 Antenner og paraboler skal placeres i skæringen mellem facade og tegl (3,0 m).

7.6 Skiltning må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

7.7 Bygninger må ikke forsynes med brændeovn og skorsten.

§8 Ubebyggede arealer

8.1 Håndtering af regnvand skal ske på eget havelod.

8.2 Terrænregulering på det enkelte havelod må maksimalt være 0,5 m og må ikke give gener i form af afvanding til nabo.

8.4.1  De enkelte havelodder skal være omkranset af hæk; dog kan hækken mod rotundemidten erstattes af stensætning. Sidehækken skal holdes i en højde af 0,8 m ved rotundemidten stigende til 1,8 m i baghækken.

8.7.1 Der må ikke etableres nedsænkede svømmebassiner.

Regnvand

Der findes forskellige løsninger til håndtering af regnvand på egen grund, f.eks.:

  • Nedsivning af regnvand, som dækker regnvandsbede, græsbassiner, grøfter, faskiner og permable belægninger . fl.
  • Forsinkelse af regnvand dækker grønne tage, vandhuller, bassiner, sikringsvolde m.fl.
  • Genanvendelse af regnvand dækker regnvandsbeholdere og tankanlæg til vanding, toiletskyl, tøjvask m.fl.

Se iøvrigt Brøndby Kommunes spildevandsplan

Lokalplan 405 er vedtaget den 14.9.2016

Byggereglerne gælder fra denne dato. 

( tallene foran teksterne henviser til tekststykkerne i lokalplan 405)